Home > Top Page

CSR Policy

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR )

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ( Corporate Social Responsibility) ตามนโยบาย ดังนี้

1. ประกอบกิจการภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกจ้าง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย

2. ประกอบกิจการภายใต้หลักความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญในการปฎิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

5. ดำเนินการให้พนักงานปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการทำงาน

6. ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน

7. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กระตือรือร้นในการให้ข้อมูลของสินค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

8. ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
CSR Activity year 2019โครงการ “N & N ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยโดยการรับบริจาคอาทิ ทุนทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้จากพนักงานภายในบริษัทฯและร่วมสบทบทุนในด้านสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอาหารและน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 17-25 กันยายน 2562 และส่งมอบให้กับสายการบินนกแอร์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องชาวอุบลต่อไปN & N FOODS CO., LTD. AGAINST ANY FORM OF CHILD LABOUR, FORCED LABOUR AND HUMAN TRAFFICKING